รายละเอียดบทความ

ที่มาของ "สร้อยลูกสน"

ที่มาของ "สร้อยลูกสน"

      ลูกสนประกอบด้วยโครงลวดทองขนาดเล็กมาต่อประกอบกันเป็นลูกสน  ลูกสนในสมัยแรกๆ ในส่วนไข่ปลาซึ่งเชื่อมติดอยู่บนโครงของลูกสนจะมีไข่ปลาเพียง 1 เม็ด แต่ในปัจจุบันจะใช้ไข่ปลาขนาดเล็กเชื่อมต่อเป็นดอกพิกุลขนาดเล็ก แล้วจึงนำมาประดับบนโครงลูกสนอีกทีหนึ่ง เครื่องประดับลูกสนมีที่มาจากรูปทรงธรรมชาติที่โดดเด่น เป็นทองรูปพรรณที่ละเอียดและประกอบขึ้นด้วยฝีมือชั้นเยี่ยมในวิธีการทำไข่ปลา อันเป็นลักษณะเด่นของงานทองเพชรบุรี

ผู้ลงบทความ : น้ำมนต์